What we're all about

Chapman Tripp

Offers jobs to students studying

Law

Locations

Auckland Wellington Christchurch

Social

About Us

About Us 

Whatever angle you look from, be it working on projects that shape New Zealand, game-changing development opportunities or making friends to last a lifetime, being a part of the Chapman Tripp community is an experience you won’t forget.

Ahakoa pēhea nei tō aronga, ahakoa ko te whai wāhi ki ngā kaupapa e tārei nei i te whenua o Aotearoa, ahakoa ngā kaupapa whakawhanake e huri ai te tai, ahakoa rānei tō tūtaki ki ngā hoa mauroa, ko te whai wāhitanga mai ki te hapori whānui o Chapman Tripp tētahi wheako e kore rawa e mahue i a koe.


 It’s our people that make Chapman Tripp New Zealand’s leading commercial law firm – and the diverse range of perspectives, qualities, and experiences they bring.

Nā ā mātou tāngata, otirā, nā ngā tirohanga, nā ngā uara, nā ngā wheako kanorau anō kei a rātou, i kīia ai ko Chapman Tripp te toki o ngā whakahaere ture pakihi o Aotearoa.


But don’t take our word for it – get a 360 view.

Kei āmine noa mai ki tā mātou i kī ai – tirohia mai ōna katoa.


Explore how to find out what our graduates, lawyers, and clients have to say about being part of Chapman Tripp. 

Toro haere ināianei kia rangona ai ngā whakaaro o ētahi o ā mātou pia, o ā mātou rōia, o ā mātou kiritaki anō e pā ana ki te whai wāhitanga mai ki Chapman Tripp.